Aktiviteter - Vardagen hos oss

Matematik

Vi vill i arbetet med matematik i förskolan ge barnen lust och glädje kring enkla, vardagliga matematiska begrepp, samt resonera och kommunicera idéer och tankegångar tillsammans med barnen. Vi använder matematiken både utomhus och inne bl. a i leken, vardagliga situationer som vid måltiderna, i skogen, samlingen, vid av- och påklädning mm.

Teknik och naturvetenskap

Vi arbetar med och uppmärksammar tekniken i vår vardag. Vi utforskar hur enkel teknik fungerar, bygger, skapar och konstruerar med hjälp av olika material, tekniker och redskap.

Språk

Vi vill ge barnen en god grund för kommunikation, för att de ska kunna uttrycka känslor och åsikter samt kunna samspela med andra. Detta gör vi bl.a genom sagoläsning, rim och ramsor, sång och musik, namnkort m.m.

Lek

Leken är en naturlig och viktig del i vår verksamhet. En kunskapskälla som betyder mycket för barns utveckling, både enskilt och i grupp. I leken utvecklas barnen motoriskt, socialt, psykiskt och intellektuellt. I leken bearbetar, utforskar, prövar och testar barn verkligheten och får då erfarenheter och kunskaper om detta.

Barnen lär sig genom leken. Genom att leka övar de begrepp, utvecklar språkförmågan, skapar relationer, bearbetar känslor och använder sin fantasi. Vi skapar en miljö som uppmuntrar till lek och lärande. Barnens lek sätts i centrum, det är DEN som är barnens viktigaste tillgång i utveckling. Det är genom leken som de bearbetar det dom upplevt och varit med om och får en ökad förståelse för hur livet fungerar. Varje barn ska utveckla en positiv självkänsla och en social kompetens och kreativitet. Vi vill ta tillvara varje barns lust och nyfikenhet att utforska och lära sig.

Skapande

Vi vill att allt skapande ska ske på ett lustfyllt sätt. Alla konstruktionslekar, från småbarnens staplande av klossar till de större barnens kojbyggen är skapande verksamhet. Till detta hör också landskapen som växer fram i sandlådan och figurer som formas av lera, sand och vatten eller snö, olika målningstekniker m.m. Barnen får skapa både enskilt och tillsammans med sina kamrater.

Rörelse/motorik

Att röra sig är viktigt för barns utveckling. Det påverkar barnen på flera sätt t ex motoriken, koncentrationen och den sociala förmågan utvecklas på ett positivt sätt. Genom lek och olika aktiviteter blir barnen lugnare och gladare.
Vi arbetar med rörelse dagligen både genom planerade och spontana aktiviteter som:
•gympa
•rörelsesånger
•utevistelse
•lekar, styrda och fria
•promenader
•skogen

Olika men lika

Vi arbetar med att synliggöra barnkonventionen i det vi gör tillsammans med barnen, föräldrarna och även i arbetet med personalen. Utifrån arbetet med Olika men Lika synliggör vi att barnen har olika behov i vår vardag och att vi tillsammans gör det bästa för barnen. Vi arbetar med jaget - vad behöver jag, vad behöver min kompis för att må bra. Min familj, har alla familj? Vad är en familj?

Vi leker varje dag, själva eller tillsammans med någon kompis

Leken tar stor plats på vår förskola, barnen får varje dag chans att bearbeta omvärlden i det de ser och upplever. I början leker det lilla barnet själv och bearbetar sin omvärld på detta sätt men alltefter barnet växer får kompisarna allt större plats i barnets lek.

Det är så roligt att måla!

Allt vi gör på förskolan ska vara lustfyllt och till glädje för barnen varje dag, vi vill ta tillvara barnens styrkor, förmågor och intressen varje dag.